Swyddog Cyfryngau Digidol / Digital Media Officer

Cookie policy notice

Important! Our Cookie Policy has changed. Please click here to view the policy.

Swyddog Cyfryngau Digidol / Digital Media Officer

  • Our Reference:REC/19/00025
  • Salary details:£24,217 - £25,491
  • Job term:Full Time
  • Appointment type:Permanent
  • Closing Date:06 October 2019 12:00 AM
  • Interview date:ddyd Mercher 16 Hydref 2019 / Wednesday 16 October 2019

Swyddog Cyfryngau Digidol

£24,217 - £25,491

35 awr

Tongwynlais, Caerdydd

Oes gennych chi dân yn eich bol am bethau digidol? Ydych chi’n caru creu cynnwys? Ydych chi’n cael gwefr o rannu, dilyn ac aildrydaru? Os felly, mae’n bosib fod gennym y swydd ddelfrydol i chi! Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfryngau Digidol a fydd yn cynorthwyo i ddarparu ein Strategaeth Farchnata a Chyfathrebu er mwyn sicrhau y bydd ein tenantiaid, ein cwsmeriaid a’n rhanddeiliaid yn rhyngweithio â ni.

Bydd y Swyddog Cyfryngau Digidol yn rheoli ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Facebook, Twitter a LinkedIn, drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd yn creu, golygu, trefnu a chyhoeddi cynnwys amlgyfrwng ar gyfer ein gwefan a’n mewnrwyd yn ogystal ag ar gyfer ein platfformau cyfryngau cymdeithasol. Bydd yn darparu ffyrdd newydd ac arloesol i gynyddu ymgysylltiad y cwsmer, ac yn cydlynu presenoldeb digidol y sefydliad mewn digwyddiadau a gweithgareddau yn y gymuned, a hynny mewn ffordd greadigol.

Mae profiad blaenorol o weithio o fewn adran farchnata neu gyfathrebu yn hanfodol, ynghyd â phrofiad o ysgrifennu cynnwys, a chydlynu platfformau cyfryngau cymdeithasol. Gan fod hon yn rôl ddwyieithog bydd angen i chi gael sgiliau llafar ac ysgrifenedig rhagorol, yn y Gymraeg a’r Saesneg, ynghyd â sgiliau prawfddarllen rhagorol.

Mae sgiliau eithriadol mewn trefnu a chyfathrebu hefyd yn hanfodol i’r rôl hon; mae’n rhaid i chi allu gweithio ar eich liwt eich hun, a gallu blaenoriaethu eich baich gwaith i ateb terfyn-amser caeth. Mae gwella’n gyson wrth galon yr hyn a wnawn, felly mae gosod safonau gwaith uchel, a gallu bod yn hyblyg ac arloesol, hefyd yn bwysig i ni. 

Dyma gyfle cyffrous i gymryd rôl allweddol yn strategaeth twf uchelgeisiol Newydd. Mae tîm Newydd yn adlewyrchu ansawdd a diwylliant ein sefydliad ac felly mae angerdd am ragoriaeth, a dymuniad i wneud cyfraniad gloyw, yn hanfodol. Yn gyfnewid am yr ymroddiad a’r awch a ddewch i’r rôl, cewch gyflog cystadleuol a phecyn buddion ffantastig gan gynnwys pensiwn, cynllun arian iechyd, parcio am ddim, oriau hyblyg, a hawl i wyliau hael.

Os oes gennych chi ymroddiad i wneud gwahaniaeth, ac os oes gennych chi sgiliau cyfathrebu gwych, yna beth am wneud cais?

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: hanner nos, nos Sul 6 Hydref 2019

Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mercher 16 Hydref 2019

Am sgwrs anffurfiol am y rôl newydd hon cysylltwch, os gwelwch yn dda, â Mared Edwards, Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu, drwy e-bost: mared.edwards@newydd.co.uk 

Mae Cymdeithas Tai Newydd yn ddarparwr arloesol 3,000 o gartrefi fforddiadwy o safon uchel i denantiaid ledled Canolbarth a De Cymru. Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob adran o’r gymuned. Rydym mewn cyfnod cyffrous o newid a thwf, a gallai’r swydd hon fod yn gyfle perffaith i chi ddod i ymuno â ni!

Please note: This is a job advert for a bilingual Digital Media Officer where the requirement to speak and write English and Welsh is essential.

Digital Media Officer

£24,217 - £25,491

35 hours

Tongwynlais, Cardiff

Are you passionate about digital? Love creating content? Do you get a huge buzz from shares, follows and retweets? If so, then we might have the ideal job vacancy for you! We are looking for a Digital Media Officer who will assist in the delivery of our Marketing and Communications Strategy to ensure that our tenants, customers and stakeholders interact with us.

The Digital Media Officer will manage our social media channels, including Facebook, Twitter and LinkedIn, through the medium of Welsh and English. They will create, edit, schedule and publish multimedia content for our website and intranet as well as our social media platforms. They will deliver new and innovative ways of increasing customer engagement and coordinate the organisation’s digital presence at events and community activities in a creative manner.

Previous experience of working within a marketing or communications department is essential along with experience of writing content and coordinating social media platforms. As this is a bilingual role you will need excellent verbal and written skills in both English and Welsh, along with excellent proof reading skills.

Exceptional organisational and communication skills are also essential for this role, you must be able to work off your own initiative and prioritise your workload to meet strict deadlines.  Continually improving is at the heart of what we do so high standards of work and the ability to be flexible and innovative is also important to us. 

This is an exciting opportunity to play a key role in the ambitious growth strategy of Newydd.  At Newydd, our team mirror the quality and culture of our organisation and therefore a passion for excellence and a desire to make a real contribution are vital.  In return for the commitment and drive you will bring to the role, you will receive a competitive salary with fantastic benefits including pension, health cash plan, free parking, flexible working and a generous holiday entitlement.

If you are committed to making a difference and have great communication skills, then why not apply?

Closing date for applications is: Midnight on Sunday 6 October 2019

Interview Date: Wednesday 16 October 2019

For an informal chat about this role please contact Mared Edwards, Head of Marketing & Communications, by email on mared.edwards@newydd.co.uk 

Newydd Housing Association is an innovative provider of 3,000 high quality affordable homes to tenants throughout Mid and South Wales. We are an equal opportunities employer and welcome applications from all sections of the community. We are going through an exciting period of change and growth and this post could be the perfect opportunity for you to come and join us!

Please note: This is a job advert for a bilingual Digital Media Officer where the requirement to speak and write English and Welsh is essential.View location map
17 days left to apply

Please read any attached documents before applying for this job